Mats Jakobsson valdes till ny ålderman för 2019, se åldermanshistoriken.